Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR 

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Site Kullanım Koşulları) oluşan işbu Önerimekan Üye Sözleşmesi (Hepsi birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır), 

Önerimekan sitesine işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

2. TANIMLAR 

Önerimekan: www.onerimekan.com 

Site: www.onerimekan.com isimli alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları; 

Uzman: Önerimekan tarafından belirlenecek konulara ilişkin sorulara, uzmanlık alanı dahilindeki bilgi ve deneyimleri doğrultusunda cevap verecek gerçek kişi/kişileri; 

Video: Önerimekan tarafından belirlenen konulara ilişkin sorulara, gerçekleştirilecek bir söyleşi dahilinde Uzman tarafından verilen cevapların, Önerimekan tarafından tesis edilecek her türlü ses ve görüntü kayıtlarını; 

İçerik: Site ve/veya herhangi bir Web Sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler. 

Önerimekan Hizmetleri "Kısaca Hizmetler": Site içerisinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Önerimekan tarafından ortaya konulan uygulamaları; 

Sisteme Erişim Araçları: Üye’nin, Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve Önerimekan Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. yalnızca Üye tarafından bilinen bilgileri; 

Üye(Ler): Site’ye Önerimekan tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Önerimekan tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişi(ler)i; 

Üye Hesabı Yönetim Sayfası: Üye’nin yalnızca Sisteme Erişim Araçları’nı kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu, Site’ye içerik ve bilgi yüklediği kendisine özel web sayfasını ifade etmektedir. 

3. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’ye yönelik olarak Önerimekan tarafından Site’de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşmenin kapsamı işbu Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin Önerimekan tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin Önerimekan tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI 

a) Site’nin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen kişinin Siteye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin verilmesi, başvuru onaylama prosedürün tamamlanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Önerimekan tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 13 yaşın altındaki çocukların Üye olması yasak olup Site içerisinde ayrıca belirtilen bazı içeriğe 18 yaşın altındaki Üyelerin erişmesi de yasaklanmıştır. 

b) Üyelik hak ve yetkilerinden yararlanabilmek için, Önerimekan tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Önerimekan tarafından işbu Sözleşme’nin 5.1 maddesi uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin başka bir kullanıcı adı ile dahi olsa Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır, Önerimekan kayıt yaptıran kişinin üyeliği daha önce süresiz veya geçici olarak iptal edilmiş bir kişi olduğunu fark ettiğinde bu kişinin Üyeliğini derhal ve ayrıca bir bildirime gerek duyulmadan iptal etme hak ve yetkisine sahiptir. 

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

5.1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri 

a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Sitedeki Hizmetlerden faydalanırken ve Sitedeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. 

b) Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmesi durumlarında, Önerimekan’ın Üyeler’e ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Önerimekan’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c) Üyelerin, Önerimekan tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, Sisteme Giriş Araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması,kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Önerimekan’ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. .

d) Üye, Üye Hesabı Yönetim Sayfası’nda yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin kendisi için oluşturulmuş Üye Hesabı Yönetim Sayfasını başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye; Önerimekan’ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşmeyi feshetme ve Üyenin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Üyeler, Önerimekan’ın yazılı onayı olmadan işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 

e) Üyeler, Site dahilinde Video’lara ilişkin olarak puan verebilir ve yorum yapabilir. Üyeler, özellikle Sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak ve ticari kurallarına aykırı olan; tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici,pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça,ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek bilgi ve içerikleri Videolar’a ilişkin yorum olarak Site’ye yükleyemezler. Üyeler kendileri tarafından sağlanan yorumların ve bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Önerimekan, dilerse hiçbir bildirimde bulunmadan Site’de yer alan yorum ve bilgilere ilişkin içeriklerde kısaltma, ve kaldırma gibi müdahalelerde bulunabilir. 

Üyeler; Önerimekan’ın Site’de yayınlanan Video’lara ilişkin eklenen yorumların ve bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu yorum ve bilgilerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü olmadığını ve, söz konusu yorum ve bilgilerin uygulanması sonucunda meydana gelebilecek olan doğrudan/dolaylı,maddi ve manevi zarar, hasar, ziyandan sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Önerimekan’ın sunduğu Hizmetler’den yararlananlar, Üyeler ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üyeler’in, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Önerimekan’ın bu şekilde müdahalede bulunması, Üye’nin yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmaz 

f) Üyeler, Sağlık kategorisi başlığı altında yer alan Videoların ve söz konusu Video’lara Üyeler tarafından eklenen yorum ve bilgilerin tavsiye ve referans niteliğinde olduğunu, bu tavsiye ve referanslar hiçbir surette doktor teşhisi ve tedavi yöntemi yerine geçmediğini ve Video’larda yer alan tavsiye ve Video’lara eklenen yorum ve bilgilerin herhangi bir amaçla kullanılması sonucunda Üyeler ve üçüncü kişiler üzerinde doğacak her türlü maddi/manevi zarar, hastalık, ölüm gibi sonuçlardan Önerimekan’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını; meydana gelen zarar, hastalık, ölüm sonucuna ilişkinolarak Üyeler ve üçüncü kişiler tarafından doğacak olan hak ve davalar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

g) Her Üye, Önerimekan’ın ve/veya başka bir Üye ve/veya bir üçüncü şahsın yasal haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, Uzmanların ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını, dosyaları, veritabanlarını,uzman tv’nin izni dışında başka bir web sitesinde ve/veya mecrada yayınlamayacağını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını,işlemeyeceğini, bu eylemleri ile Önerimekan ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

Üyeler, Önerimekan’ın izni dışında, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, Uzmanların ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını, dosyaları, veritabanlarının yayınlanmasına,kopyalanmasına, dağıtılmasına ve işlenmesini sağlayacak herhangi program,kaynak kod vs. otomatik yazılım veya manuel bir program kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler’in işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Önerimekan ve Önerimekan Hizmetler’i ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Önerimekan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

Her Üye sitede bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri,Uzmanların ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları Önerimekan’ın iznin alınması ve videolara ilişkin embed kodunu değiştirmemek şartıyla yayınlayacağını kabul,beyan ve taahhüt eder. 

h) Üyeler ve Önerimekan birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşmenin Üyeler ve Önerimekan tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 

i) Üyenin, Site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının,tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır. Üye, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

j) Üye’nin işbu sözleşmenin 5.1 maddesi ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, Önerimekan işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh edebilir, Üye’liği askıya alabilir veya iptal edebilir. 

k) Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebiyle herhangi bir şekilde; diğer Üye, Uzman ve üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Önerimekan aleyhine diğer Üye, Uzman ve üçüncü kişiler tarafından gelecek olan tüm talep ve davalarda Üye’nin Önerimekan’ın savunma yapması için gerekli her türlü bilgi ve içeriğini kendisine sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucunda doğan ve/veya doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini kendisine(Üye’ye )rücu etme hakkı her zaman mevcuttur. 

5.2. Önerimekan’ın Hak ve Yükümlülükleri 

a) Önerimekan,Sitede sunulan Hizmetleri, Videoları ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler’in sisteme yükledikleri yorumları, bilgileri, ve Önerimekan tarafından Siteye eklenen Video ve içerikleri Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Önerimekan, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Önerimekan’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Önerimekan tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Önerimekan tarafından yapılabilir. Önerimekan tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar,hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’e aittir. 

b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca Önerimekan tarafından Önerimekan kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Önerimekan’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

c) Önerimekan, Sitede yer alan Üye bilgilerini veya Üyelerin açıkladığı diğer bilgileri, Üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve istatistiki değerlendirmeler gibi dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 

d) Önerimekan, Üyeler tarafından sisteme eklenen Sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak ve ticari kurallarına aykırı olan; tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici,pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren;suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgileri istediği zaman ve şekilde her hangi bir ihbar yapmadan erişimden kaldırabilir. Söz konusu sebepler doğrultusunda yorum ve bilgilerin erişimden kaldırılması ve kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda, Üye hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

e) Önerimekan, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyelerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Önerimekan tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyelerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Önerimekan tarafından ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyelere duyurulur. 

f) Önerimekan istediği zaman, Sitede yayınlamak suretiyle Hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli veya veya sair koşullarla sağlayabilir. Sitede yeni şartların yayınlanmasından itibaren söz konusu Hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler’den değişiklikten önce faydalanan Üyelere de yeni şart ve koşullar uygulanacaktır. 

g) Önerimekan,Uzman ait Videolar ve Üye tarafından Siteye girilen her türlü yorum ve bilgi üzerinde veya bunlarla beraber veya bunların yayınlanmasından önce ve sonra çeşitli reklam, mesaj ve bilgiler girebilir. 

6. HİZMETLER 

Önerimekan tarafından Site’de verilen hizmetlerin temelinde Uzmanlara ait ses ve görüntülere ilişkin Videoların ve Üyelerin Siteye yükledikleri yorum ve bilgilerin barındırılması ve Siteyi ziyaret eden kullanıcılara gösterilmesi yer almaktadır. Önerimekan kendi inisiyatifi doğrultusunda Sitede duyurmak ve uygulamaya açmak suretiyle yeni hizmetler sağlayabilir. 

7. GİZLİLİK POLİTİKASI

Önerimekan, üyelere ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz. . 

Önerimekan, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Önerimekan’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Web Site’sine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Önerimekan’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

8. DİĞER HÜKÜMLER 

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları 

a) Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Önerimekan’ın telif haklarına tabi çalışmalar) Önerimekan’a ait ve/veya Önerimekan tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, Önerimekan bilgilerini ve Önerimekan’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz,sergileyemez veya başkasının Hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Önerimekan’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları veavukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Önerimekan’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 

b) Önerimekan; Önerimekan Hizmetleri, Önerimekan bilgileri, Önerimekan telif haklarına tabi çalışmaları, Önerimekan ticari markaları, Önerimekan ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. 

8.2. Sözleşme Değişiklikleri 

Önerimekan, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak,geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 

8.3. Mücbir Sebepler 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Önerimekan’ın işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Önerimekan için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt add edilmeyecek veya bu durumlar için Önerimekan’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi,doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Önerimekan’ın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Siteye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Önerimekan’ın makul kontrolü haricinde gelişen ve Önerimekan’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki 

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır 

İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

8.5. Önerimekan Kayıtlarının Geçerliliği 

Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Önerimekan’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticarikayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayarkayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Önerimekan’ı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.6. Yürürlülük 

İşbu Sözleşme Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.